Nissan และ Mitsubishi บรรลุข้อตกลงการสำรวจธุรกิจใหม่ของยานยนต์ยุคหน้า รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานโดยใช้ยานยนไฟฟ้า

อ่านต่อ