Great Wall Motors เริ่มเดินสายการผลิตในไทยต้นปี 2021 เผยมีแผนผลิตรถยนต์ไฟฟ้า-รถขับขี่อัตโนมัติ

EEC ร่วมหารือเกรท วอลล์ มอเตอร์ส ต่อยอดแผนการลงทุนและความร่วมมือในไทย

ผู้บริหารและทีมงาน สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (หรือ EEC) เข้าพบ นายจาง เจียหมิง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และหารือถึงความคืบหน้าการลงทุน ของ Great Wall Motors ในพื้นที่ EEC โดยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ถือเป็น 1 ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ EEC ให้การส่งเสริม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย ที่คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติตั้งไว้ ว่าประเทศไทย จะต้องมีสัดส่วนการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า ร้อยละ 30 ภายในปี 2030

สำหรับความคืบหน้าการลงทุน ของ Great Wall Motors นั้น นายจาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ส
ภูมิภาคอาเซียนกล่าวว่า “ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการพูดคุยกับทาง GM เกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของโรงงานที่จังหวัดระยอง ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จภายในปีนี้ และจะเริ่มเดินสายการผลิตภายในต้นปีหน้า โดยตั้งเป้าจะให้ประเทศไทย เป็นฐานการผลิตของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ในภูมิภาคอาเซียน โดยรุ่นรถยนต์ ที่จะผลิตในประเทศไทย จะมีทั้งรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน และรถยนต์ไฟฟ้า EV รวมถึงการพัฒนารถยนต์ขับขี่อัตโนมัติ ในอนาคตอีกด้วย”

นายจางให้ข้อมูลว่า บริษัทจะพยายามใช้ชิ้นส่วนในประเทศให้มากที่สุด และพร้อม ที่จะร่วมมือกับผู้ผลิตชิ้นส่วน
รถยนต์ไฟฟ้าภายประเทศ ในการจัดหาชิ้นส่วนให้กับบริษัท สำหรับชิ้นส่วน ที่เป็นเทคโนโลยีหลัก ที่ประเทศไทย
ยังไม่สามารถผลิตได้ บริษัทมีแผนที่จะแนะนำบริษัทลูก ให้มาตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย อาทิ ชิ้นส่วนแบตเตอรี่ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญ กับการพัฒนาบุคลากร โดยบริษัทแม่ในประเทศจีน จะมีการจัดตั้ง Training Center เพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัท สำหรับประเทศไทย เพื่อรองรับการพัฒนายานยนต์สมัยใหม่ เนื่องจากองค์ความรู้ของยานยนต์ปัจจุบัน และยานยนต์ไฟฟ้า จะแตกต่างกันค่อนข้างมาก จึงมองว่า จำเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมทักษะ และองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงานในอนาคต ซึ่งทาง EEC ได้ให้ข้อมูลว่า EEC มีการผลักดันการพัฒนาทักษะบุคลากร และสนับสนุน ในเรื่องของ New Skill, Re-Skill, Up-Skill ผ่าน EEC Model ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาบุคลากร ของ Great Wall Motors อยู่แล้ว

นอกจากนี้ ผู้บริหาร EEC ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากการหารือกับ เกรท วอลล์ มอเตอร์ส นอกจากบริษัท จะทำธุรกิจ
ยานยนต์และส่วนประกอบแล้ว บริษัทยังมีความเชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนา Smart City โดยต่อยอดจากความเชี่ยวชาญของบริษัท ในเรื่อง Smart Transportation

Leave a Reply