Ford ประกาศณ รถยนต์รุ่น Ranger / Raptor / Everest เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร รองรับ B20

ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศรองรับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 เฉพาะที่มีคุณลักษณะ และคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ในรถยนต์ฟอร์ด ได้แก่ เรนเจอร์, เรนเจอร์ แร็พเตอร์ และ เอเวอเรสต์ เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร ทั้ง เทอร์โบเดี่ยว และเทอร์โบคู่

ทั้งนี้ ฟอร์ดได้รับป้ายข้อมูลรถยนต์ ตามมาตรฐานสากล หรือ ECO Sticker จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ภายหลังการทดสอบทางวิศวกรรมโดยละเอียด เพื่อยืนยันการใช้งานน้ำมันไบโอดีเซล B20 ตามมาตรฐานของภาครัฐ กับรถยนต์ ฟอร์ด เรนเจอร์ เรนเจอร์ แร็พเตอร์ และเอเวอเรสต์ ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร ทั้งเทอร์โบเดี่ยว และเทอร์โบคู่

สำหรับเจ้าของรถยนต์ฟอร์ด สามารถเปลี่ยนมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 ได้ โดยไม่จำเป็นต้องนำรถเข้าตรวจเช็คสภาพที่ศูนย์บริการ หรือเปลี่ยนไส้กรองน้ำมัน ก่อนการเริ่มใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 แต่อย่างใด และการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 จะไม่มีผลกระทบ ต่อตารางการบำรุงรักษา และรถจะยังคงอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันตามปกติ โดยเจ้าของรถฟอร์ด ที่เปลี่ยนมาใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 จะต้องใช้น้ำมันที่มีลักษณะ และคุณภาพตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานเท่านั้น

Leave a Reply