TAPA 2023

TAPA 2023 งานแสดงชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง ประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม

งานแสดงชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง หรืองาน TAPA2023 โดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) สมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (THAI SUBCON) และ สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA) กลับมาจัดงานเต็มรูปแบบอีกครั้งในรอบ 5 ปี ภายใต้แนวคิด “Sustainable for The Future” ตลอดการจัดงานรวม 4 วัน ระหว่างวันที่ 5 – 8 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมงานรวมกว่า 6,100 คน จากประเทศต่าง ๆ กว่า 81 ประเทศ ส่งผลให้มียอดสั่งซื้อกว่า 1,600 ล้านบาท ทะลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1,500 ล้านบาท ตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของแหล่งผลิตและส่งออกสินค้าชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่งที่มีประสิทธิภาพสู่สายตานานาประเทศทั่วโลก